Publication certificate of published paper will be issue on the request of author

View Detail:- IJMR Publish Peer-Reviewed Journals and it is valid as per UGC regulation.      Print and Online

VOLUME 9,ISSUE 1,Jan-June,2017

Particular
0

Author Names : Raghunayak Mishra Department of Mathematics Narayan Degree College Patti, Pratapgarh (U.P.) & Dr. S. S. Srivastava Institute for Excellence in Higher Education Bhopal (M.P.)

0

Author Names : Dr.V.Anusuya1 and P.Balasowandari2. 1Associate Professor, PG and Research Department of Mathematics, SeethalakshmiRamaswami college,Tiruchirapalli-2, 2Research Scholar, PG and Research Department of Mathematics, SeethalakshmiRamaswami college,Tiruchirapalli-2,

0

Author Names : V.Anusuya1 and B.Nisha2 1Associate Professor, PG and Research Department of Mathematics, Seethalakshmi Ramaswami College,Trichy-2 2Research Scholar, PG and Research Department of Mathematics, Seethalakshmi Ramaswami College,Trichy-2

0

Author Names : K.Dhanam1 and W.Jesintha2 1Associate Professor&2Research Scholar Department of Mathematics Government Arts College for Women (Autonomous) – Pudukkottai.

0

Author Names : M. Bhanumathi1, 1Head and Associate Professor of Mathematics,Govt. Arts College for Women(A), Pudukkottai-622001,Tamil nadu, India; S.Santhiya2 2Research Scholar, Govt. Arts College for Women(A), Pudukkottai-622001, Tamil nadu, India;

0

Author Names : Roshan Lal Department of Mathematics V.S.K.C. Govt. P.G. College Dakpathar Vikasnagar, Dehradun Uttarakhand, India-246162

0

Author Names : Dr. Chetana R. Marvadi, Assistant Professor S.D. School of Commerce,,Gujarat University, Ahmedabad- 380009 Ms. MeeraSavani, M.phil Student S.D. School of Commerce,Gujarat University, Ahmedabad- 380009

0

Author Names : R. ROHINI 1 , Dr. C.V.R HARINARAYANAN 2 , Dr. R. MUTHURAJ 3 1Assistant Professor of Mathematics, Govt. Arts College for women, Pudukkottai Tamil Nadu, India. 2 Research Supervisor & Assistant Professor of Mathematics, Govt. Arts College, Paramakudi Tamilnadu, India. 3Assistant professor of Mathematics, H.H. The Rajah’s College, Pudukkottai Tamil Nadu, India.1923 (Atatürk’ün S.D.II, s.89)Osmanlý Devleti ve çöküþ sebepleriTürk milleti, bin yýldan fazla bir zamandýr bu topraklarda yaþama hakkýna sahiptir. Bu eskiye ait kalýntýlarla belirlenmiþtir. Osmanlý Devleti’ne gelince, bu devlet yedi sex hikayeleri yüzyýldýr yaþamaktadýr ve muhteþem geçmiþi ve tarihiyle övünebilir. Biz, kudreti ve görkemi bütün dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika kýt’alarýnda tanýnan bir milletiz. Savaþçýlarýmýz ve ticaret gemilerimiz okyanuslarý aþmýþlar ve bayraðýmýzý Hindistan’a kadar götürmüþlerdir. Yeteneklerimiz, bir zamanlar sahip olduðumuz ve bütün dünyaca bilinen egemenliðimizle kanýtlanmýþtýr. Fakat son yüzyýl boyunca Avrupa kuvvetlerinin, hükümet merkezimizdeki entrikalarý ve bu entrikalarýn sonucunda baðýmsýzlýðýmýza müdahaleleri, ekonomik hayatýmýzý engelledikleri sýnýrlamalar, yüzyýllarca bir izmir bayan escort arada kardeþçe yaþadýðýmýz Müslüman olmayan unsurlarla aramýzda ektikleri anlaþmazlýk tohumlarý ve bu durumlara ek olarak hükümetlerimizin zayýflýðý ve bunun sonucu olan kötü yönetim, çaðdaþ seviyede geliþme ve refah yolunda ilerlememize engel oluþturdu. Bugün içinde bulunduðumuz acý durum, hiçbir zaman bizim esastan yetersizliðimizi veya çaðdaþ uygarlýða uyamadýðýmýzý ifade etmez. Bu, tamamen yukarýda sayýlan birbirine zýt sebepler yüzünden ortaya çýkmýþtýr. 1919 (Atatürk’ün T.T.B.IV, s. 83-84)Tarihimizle kanýtlanmýþtýr ki, þimdiye kadar sayýsýz zaferler elde etmiþizdir. Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. Fakat zaferle beraber her þey býrakýlmýþ ve verimli sonuçlarýný toplamayý ecdadýmýz ihmal etmiþtir. 1923 (Atatürk’ün S.D.I1, s. 53)Ýslâm âlemine dahil topluluklar ile Hýristiyan âlemine ait kitleler arasýnda birbirini affetmez gören bir düþmanlýk vardýr. Ýslâmlar Hýristiyanlarýn, Hýristiyanlar Ýslamlarýn ebedî düþmanlarý oldular. Birbirlerine kâfir, baðnaz gözüyle baktýlar. Ýki dünya birbirleriyle yüzyýllardan beri bu baðnazlýk ve düþmanlýkla yaþadý. Bu düþmanlýðýn sonucudur ki, Ýslâm âlemi batýnýn her yüzyýl yeni bir þekil ve renk alan izmir escort  ilerlemelerinden uzak kalmýþtý. Çünkü, Ýslâm topluluðu o ilerlemelere kibirle, nefretle bakýyordu. Ayný zamanda iki kitle arasýnda uzun yüzyýllar boyunca devam eden düþmanlýk zoruyla Ýslâm âlemi, silâhýný bir an elinden býrakmamak zorunluðunda idi. Ýþte silâhla bu sürekli uðraþý, düþmanlýk duygusuyla batýnýn ilerlemelerine ilgi göstermeme, gerilememizin sebep ve etkenlerinden diðer birini oluþturur. 1923 (Atatürk’ün S.D.1I, s. 139-140)I. Dünya Savaþý ve TürkiyeTürkiye, Umumî Savaþ’a girmeye mecburdu ve mevcut dünya dengesine göre bu giriþ þekli de olandan ve görülenden baþka türlü olamazdý. Belki savaþa giriþ zamaný, belki kuvvetlerin kullanma tarzlarý, sözün kýsasý bir sürü ayrýntý tenkit olunabilir. Fakat, esasa diyecek yoktur. Türkiye savaþa girerdi ve böyle girerdi. 1922 (Yunus Nadi, Atatürk’ün Vasýflarý, En Büyük Kaybýmýz, s. 226-227)1914 yýlý sonlarýnda Sofya’dan, yakýn arkadaþý Salih Bozok’a yazdýðý mektuptan:Genel durum hakkýnda görüþümü soruyorsun. Bu husustaki görüþüm, yalnýz sende kalmak þartýyla yazýyorum. Biz hedefimizi urla escort belirlemeden umumî seferberlik ilân ettik; bu çok tehlikelidir. Çünkü baþýmýzý bir tarafa mý, yoksa birçok taraflara mý vuracaðýz? Belli deðildir. ..Ben, Almanlarýn bu savaþta galip geleceklerine kesinlikle emin deðilim! 1914 (Salih Bozok-Cemil Bozok, Hep Atatürk’ün Yanýnda, s. 174)

0

Author Names : S. Muthammaiand G. Ananthavalli Government Arts College for Women (Autonomous), Pudukkottai-622001, India

0

Author Names : A.R.Alizadeh M. , S.H. Sajadi Department of Mathematics, Faculty of Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

0

Author Names : Dr. M. Humera khanam1and S. Sravani2 1Department of Computer Science Engineering, SVU College of Engineering, Tirupai, India 2Department of Computer Science Engineering, SVU College of Engineering, Tirupai, India

0

Author Names : V.B. Kumar Vatti1Dept. of Engineering Mathematics, Andhra University, Visakhapatnam, India, Ramadevi Sri2 Dept. of Engineering Mathematics, Andhra University, Visakhapatnam, India, M.S.Kumar Mylapalli3Dept. of Engineering Mathematics, Gitam University, Visakhapatnam, India,

0

Author Names : Reena Alias, Research Scholar School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology Kerala, India.

0

Author Names : Dr. M. Humera khanam1and P.Udayasri2 1Department of Computer Science Engineering, SVU College of Engineering, Tirupai, India 2Department of Computer Science Engineering, SVU College of Engineering, Tirupai, India

0

Author Names : Dr. M. Humera khanam1and S. Sravani2 1Department of Computer Science Engineering, SVU College of Engineering, Tirupai, India 2Department of Computer Science Engineering, SVU College of Engineering, Tirupai, India

0

Author Names : Dr. M.HumeraKhanam Dept. of Computer Science and Engineering SVU College of engineering Tirupati,India S.VenkataSubbareddy Dept. of Computer Science and Engineering SVU College of Engineering Tirupati,India

0

Author Names : A.R. Alizadeh M. Department of Mathematics, Faculty of Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

0

Author Names : Dr. Sangappa V. Mamanshetty, Assistant Professor and HOD, Dept of Economics Govt. First Grade College, Chincholi Dist:Kalaburagi.Karnatka State (India) Email:drshetty1972@rediffmail.com.

0

Author Names : Nitin Antil Assistant Professor (SOL) English Department S.S.N. College, Alipur Delhi University Nisha Sharma, Assistant Professor English Department C.C.A.S. Jain Girls College, Ganaur

0

Author Names : Nitin Antil Assistant Professor (SOL) English Department S.S.N. College, Alipur Delhi University Nisha Sharma, Assistant Professor English Department C.C.A.S. Jain Girls College, Ganaur

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE, Cambridge Institute of Technology, Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE Cambridge Institute of Technology, Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE Cambridge Institute of Technology Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE Cambridge Institute of Technology Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE Cambridge Institute of Technology Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE Cambridge Institute of Technology Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE Cambridge Institute of Technology, Bangalore, India

0

Author Names : Chandrakant Naikodi Visiting Professor, Dept. of CSE, Cambridge Institute of Technology Bangalore, India

0

Author Names : Ashiq Hussain Khan1, Neelam Pandey2 1,2 Department of Mathematics Govt. Model Science College Rewa, 486003, INDIA

0

Author Names : Sajijul Islam Research Scholar Dept. of Business Administration Vidyasagar University Midnapore, Paschim Medinipur, West Bengal, India

0

Author Names : Prof. Hemat Elsaka 1 ; Dr. Imad Assali 2 1 Professor- Dean, College of Arts, Science & Education Mass Communications & Public Relations Dept., Ahlia University, Kingdom of Bahrain, 2 Assistant Professor / Chairperson of Interior Design Department Ahlia University, Kingdom of Bahrain,

0

Author Names : U S Rajput and Gaurav kumar Department of Mathematics and Astronomy, University of Lucknow, U.P, India.

0

Author Names : U S Rajput and Gaurav kumar Department of Mathematics and Astronomy University of Lucknow, U.P, India

0

Author Names : Asif Navas KR,Research Scholar, kannur University, kannur- 670 567, kerala, india Dr Ajitha V,Department of Mathematics, M. G. College ,Iritty-670703, Kerala, India

0

Author Names : U.S. Rajput1 and Mohammad Shareef2* 1,2Department of Mathematics and Astronomy, University of Lucknow, Lucknow-226007, India

0

Author Names : A. Padmanabha Reddy1*, Manjula S. H2., C. Sateesha3 1,2,3 Department of Studies in Mathematics, V. S. K. University, Ballari, INDIA

0

Author Names : Omdutt Sharma1 and Priti Gupta2 Department of Statistics, M.D. University, Rohtak

0

Author Names : Y.Rajashekhar Reddy Assistant Professor, Department of mathematics JNTUniversity college of Engineering Jagitial, Nachupally (kondagattu) Karimnagar-505501,Telangana State, India

0

Author Names : U S Rajput and Neetu Kanaujia Department of Mathematics and Astronomy, University of Lucknow, India.

0

Author Names : Dr. Ravindra Narayanrao Mundre Associate Professor,Smt. Radhadevi Goenka College for Women, Akola (Maharashtra

0

Author Names : Mathew Varkey 〖T K〗^* and Sunoj 〖B S〗^(**) *Department of Mathematics,T K M College of Engineering , Kollam 5 **Department of Mathematics,Government Polytechnic College, Attingal

0

Author Names : Mr. SHIVAM GUPTA* & Dr. CHARU BISARIA** * Research Scholar, Amity Business School, Amity University Lucknow, India **Assistant Professor, Amity Business School, Amity University Lucknow, India

0

Author Names : U S Rajput and N K Gupta Department of Mathematics & Astronomy, Lucknow University, Lucknow-226007 U.P, India

0

Author Names : A. Riyas and K. Geetha Department of Mathematics T. K. M. College of Engineering, Kollam-05

0

Author Names : Parveen Lata1 and Rajneesh Kumar2 1Department of Basic and Applied Sciences, Punjabi University, Patiala, Punjab, India 2Department of Mathematics, Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana, India

0

Author Names : Jianguanglung Dangmei Research Scholar, Department of Business Mangement (DoBM) Indira Gandhi National Tribal University (IGNTU), Amarkantak – 484887

0

Author Names : 1Dr.M.Mary Jansi Rani ,2V.Sangeetha,3K.Jamshida 1Head and Assistant Professor, Department of Mathematics, Thanthai Hans Roever College Perambalur, Tamilnadu, India.2,3Research scholar, Department of Mathematics, Kadhirmohideen College,Adirampattinam,Pattukottai, Tamilnadu, India.

0

Author Names : Sonia Singh Research Scholar Department of Business Administration Sambalpur University, Odisha, India Dr. Biswajit Satpathy,Professor Department of Business Administration Sambalpur University, Odisha, India

0

Author Names : Javed Ali1, Syed Zegham Taj2 Department Of Mathematics And Statistics Caledonian College Of Engineering Sultanate Of Oman

0

Author Names : over a nonlinear stretching sheet with heat source in porous medium 1Srinivasasai Panuganti,2Gnaneswara Reddy Machireddy 1Department of Mathematics, ANU Ongole Campus, Ongole, A.P, India-523 001. 2Department of Mathematics, ANU Ongole Campus, Ongole, A.P, India-523 001.

0

Author Names : 1Ramesh Mudda,2Gnaneswara Reddy Machireddy 1Department of Mathematics, ANU Ongole Campus, Ongole, A.P, India-523 001. 2Department of Mathematics, ANU Ongole Campus, Ongole, A.P, India-523 001.

0

Author Names : 1 K.Padmavathi , Lecturer in Mathematics P.A.S.College Pedanandipadu 2 Y.Anitha kumari , Lecturer in Mathematics J.K.C. College Guntur

0

Author Names : Ashiq Hussain Khan1, Neelam Pandey2 1,2 Department of Mathematics Girls P. G College Rewa, (M.P) 486001, INDIA

0

Author Names : Parveen Lata 1 , Rajneesh Kumar2 and Nidhi Sharma3 1Department of Basic and Applied Sciences, Punjabi University, Patiala, Punjab, India 2Department of Mathematics, Kurukshetra University , Kurukshetra, Haryana, India 3Department of Mathematics, MM University, Mullana, Ambala, Haryana, India.

0

Author Names : 〖 M.Bhanumathi ^1,K .Easu Julia Rani 〗^2. Associate Professo,Department of Mathematics,Govt . Arts college for Women,Pudukottai,India . Assistant Professo,Department of Mathematics,TRP Engineering college,Tiruchirappalli,India . 2000 Mathematics subject classification: 05C12, 05C75.

0

Author Names : Khushneet Kaur Batth1, Rajeshwar Singh2 1Ph.D. Research Scholar, Desh Bhagat University, Punjab, India 2Professor, Department of ECE, Doaba Khalsa Trust Group of Institutions, Punjab, India

0

Author Names : U S Rajput and Gaurav kumar Department of Mathematics and Astronomy, University of Lucknow, U.P, India.

0

Author Names : Kamal Kishore Department of Mathematics SCD Govt. College, Ludhiana( Punjab) & Dr. S. S. Srivastava Institute for Excellence in Higher Education Bhopal ( M.P.)

0

Author Names : MANMOHAN GUPTA*; DR. DHARAMVEER** * Research Scholar Mewar University, Rajasthan Reg. no. MUR1406519 ** Principal, C.D.L. College of Education Jagadhri, Yamuna Nagar, Haryana, India

0

Author Names : D. G. Prakasha1, M. Nagaraja2 1Department of Mathematics, Karnatak University, Dharwad, India 2Department of Mathematics, Tunga Mahavidyalaya, Tirthahalli, India

0

Author Names : Sachin. N. Kondekar Assistant Prof. ,Department Of Mathematics ,Degloor College, Degloor-431717, Maharashtra

0

Author Names : U.S. Rajput and Mohammad Shareef Department of Mathematics and Astronomy, University of Lucknow, Lucknow-226007, India

0

Author Names : Dr. Amit H. Rokad 1, Kalpesh M. Patadiya 2 1 Department of Mathematics, School of Engineering, RK University Rajkot - 360020, Gujarat - INDIA 2Department of Mathematics, School of Engineering, RK University Rajkot - 360020, Gujarat - INDIA

0

Author Names : B. S. Brar

0

Author Names : * Department of Mathematics, T.K.M College of Engineering, Kollam-5, Kreala, India. **Departmen of Mathematics, Sree Narayana College, Chathannur, Kollam, Kerala, India.

0

Author Names : H. S. Ramanes and R. B. Jummannaver Department of Mathematics, Karnatak University, Dharwad - 580 003, Karnataka, India

0

Author Names : MathewVarkey .T.K1 and Sreena.T.D2 1 Department of Mathematics, T.K.M College of Engineering, Kollam 2 Department of Mathematics, Sree Narayana Colege, Nattika,Thrissur

0

Author Names : Lalit Mohan Upadhyaya, Department of Mathematics, Municipal Post Graduate College, Mussoorie, Dehradun, Uttarakhand, India, 248179.

0

Author Names : 1) Sheenu Sharma (Research Scholar, IKG Punjab Technical University) 2) Dr. Sandeep Kumar (Faculty member of Shree Atam Vallabh Jain College, Ludhiana)

0

Author Names : A. K. JHANKAL Department of Mathematics Army Cadet College, Indian Military Academy, Dehradun – 248 007, INDIA

0

Author Names : Dr. Susha D Associate Professor P.G & Research Dept. of Mathematics Catholicate College, Pathanamthitta Dr. SindhuMathai Assistant Professor P. G. Department of Chemistry Catholicate College, Pathanamthitta

0

Author Names : U S Rajput and N K Gupta Department of Mathematics & Astronomy, Lucknow University, Lucknow-226007 U.P, India

0

Author Names : Dr Ajitha V P.G Department of Mathematics, Mahatma Gandhi College, Iritty-670703, Kerala, India Silja C Research Scholar, Kannur University, Kannur- 670 567, Kerala, India

0

Author Names : Umme Habiba Ph. D Scholar (Human Rights) Department of Political Science Aligarh Muslim University, Aligarh

0

Author Names : Asif Navas KR Research Scholar kannur University kannur- 670 567 kerala, india Dr Ajitha V Department of Mathematics M. G. College Iritty-670703, Kerala, India

0

Author Names : U. S. Rajput and Gaurav Kumar Department of Mathematics and Astronomy, University of Lucknow,U.P, India.

0

Author Names : U. S. Rajput1, Neetu Kanaujia2, 1,2 Department of mathematics, Lucknow University, India

0

Author Names : 1V. R. Nikam Department of Mathematics, S.P.H. Arts, Commerce and Science College, Nampur, Nashik ,( M.S.), India

0

Author Names : Ragi Puthan Veettil Department of Mathematics PRNSS College Mattanur Kannur, India. Dr.Ajitha V Department of Mathematics MG College Iritty Kannur, India

0

Author Names : Upasana Sharma*1, Gunjan Sharma*2 *Department of Statistics, Punjabi University, Patiala, India

0

Author Names : *P.Gladyis **Dr. C.V.R. Harinarayanan Dr. R. Muthuraj *** *Assistant Professor of Mathematics, Bharathidasan University Model College, Aranthangi, Pudukkottai, Tamil Nadu, India. **Research Supervisor and Assistant Professor of Mathematics, Govt. Arts College, Paramakudi, Tamil Nadu, India. ***Assistant professor of Mathematics, H.H. The Rajah’s College ,Pudukkottai, Tamil Nadu, India.

0

Author Names : Niranjan Sahu P.G. Department of Physics, G.M. University, Sambalpur-768004, Odisha, India.

0

Author Names : Dr. M. Tamilselvi1, N. Revathi2 1Associate Professor, Department of Mathematics, SeethalakshmiRamaswami College, Tiruchirappalli – 620002. 2Lecturer, Department of Mathematics, SeethalakshmiRamaswami College, Tiruchirappalli – 620002.

0

Author Names : Savita Rathee a, Reetu b a Department of Mathematics, M.D. University, Rohtak bVaish College, Rohtak (Haryana)-124001, India

0

Author Names : Premila Kollur.,Bibi Shakera Batool.,Mahananda B.,Priya.,Santoshi.,Surayya Begum Department of Mathematics, Governtment Women’s First Grade College, Kalaburgi, India.

0

Author Names : Gurinder Pal Singh Assistant Professor, University School of Business Chandigarh University, Mohali (PB) Davinder Kumar Garg Professor & Head, Department of Statistics, Punjabi University, Patiala – 147002(Pb), India

0

Author Names : Dr Ajitha V ,Associate Professor P.G Department of Mathematics Mahatma Gandhi College, Iritty-670703 Kerala, India Silja C,Research Scholar Mary Matha Arts & Science College Mananthavady - 670 645 Kerala, India

0

Author Names : Karanvir Singha and Kanak Modib aDepartment of Applied Mathematics GZS Campus College of Engineering and Technology MaharajaRanjitSinghPunjabTechnicalUniversityBathinda,Punjab,India. b Department of Mathematics, Amity University of Rajasthan, Jaipur, India

0

Author Names : V.K. Katiyar1, K.S. Basavarajappa2, Ashwini M Rao3 1. Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Roorkee 2. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere 3. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere

0

Author Names : V.K. Katiyar1, K.S. Basavarajappa2, Ashwini M Rao3 1. Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Roorkee 2. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere 3. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere

0

Author Names : M. L. Mallikarjuna1, V.K Katiyar2, K.S. Basavarajappa3, T. K. Krishna Kumar4 1. Department of Physics, Adichunchanagiri Institute of Technology, Chickmagalore 2. Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Roorkee 3. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere 4. Department of Physics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere

0

Author Names : V.K. Katiyar1, K.S. Basavarajappa2, Sunanda S Naik3 1. Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Roorkee 2. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology,Davangere 3. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere

0

Author Names : V.K Katiyar1, K.S. Basavarajappa2, Sathisha A.B3, 1. Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand 2. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere 3. Department of Mathematics, Govt. Science College, Chitradurga

0

Author Names : D. Srinivas Reddy1 Prof. A. Govardhan2 Dr.V.Bapuji3 1,3Dept of CSE, Vaageswari College of Engineering, Karimnagar 2Dept of CSE, JNTUH

0

Author Names : Dr Ajitha V P.G Department of Mathematics, Mahatma Gandhi College, Iritty-670703, Kerala, India Silja C Research Scholar, Mary Matha Arts & science College, Mananthavady Kannur University, Kannur- 670 567,Kerala, India

0

Author Names : U.D.Tapi1,, Ranu Sharma2, (Corresponding author) and Bhagyashri A. Deole3, 1,2,3Department of Applied Mathematics and Computational Science, SGSITS, Indore (M.P.), India,

0

Author Names : Savita Rathee a, Reetu b a Department of Mathematics, M.D. University, Rohtak bVaish College, Rohtak (Haryana)-124001, India

0

Author Names : V.K Katiyar1, K.S. Basavarajappa2, Sathisha A.B3 1. Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand 2. Department of Mathematics, Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere 3. Department of Mathematics, Govt. Science College, Chitradurga

0

Author Names : Seema Mehra Department of Mathematics M. D. University, Rohtak – 124001, Haryana,India. Manjeet Singh Department of Mathematics K.L.P. College, Rewari – 123401 Haryana,India