Publication certificate of published paper will be issue on the request of author

View Detail:- IJMR Publish Peer-Reviewed Journals and it is valid as per UGC regulation.      Print and Online

VOLUME 4,ISSUE 6,June,2017

Particular
0

Author Names : Preeti Research Scholar, Department Of Commerce, Maharshi Dayanand University, Rohtak. Çağlar boyunca çeşitli istilalara uğrayan İzmir, Milat öncesi 333 yılında Büyük İskender tarafından da ele geçirilmiştir. Efsaneye göre Pagos Dağı eteklerinde uyuyakalan İskender’in rüyasına giren iki su perisi İzmir’i burada kurmasını öğütlemiş, o da şehri Kadifekale yamaçlarında kurmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde izmir escort bayan Roma’ya karşı Bergama kralı Attalos’un oğlu Aristonikos’un öncülüğündeki ayaklanmaya destek vermediği için imparatorluk tarafından "hür şehir" unvanını alan İzmir, Bizans döneminde dinî bir merkez haline gelmiştir. Böylelikle İzmir, kazandığı bu özelliği nedeniyle başkent İstanbul düzeyine çıkarılmıştır. Bizans İmparatoru Leon, İzmir’i İstanbul dışındaki şehirlerin başkenti ilan etmiş ve İzmir’e kendi kendini yönetebilen kent unvanı verilmiştir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yoğun Türk akınlarına sahne olmasıyla birlikte İzmir ve çevresinde ilk kez Türk hakimiyeti görülmeye başlamış, 1081’de Çaka Bey İzmir’i merkez alarak bir beylik kurmuş ve beyliğini 16 yıl sürdürmüştür. Çaka Bey’den sonra İzmir ve çevresinde Türk izlerini kuvvetlendiren asıl dönem, Aydınoğulları Beyliği’nin 1308’de Birgi’de kurulmasıyla başlamıştır. 1317’de İzmir’i ele geçiren Aydınoğlu Mehmet Bey, İzmir’in yönetimini oğlu Umur bey’e vermiştir. Umur Bey döneminde İzmir’de özellikle Kadifekale sırtlarında yoğun Türkleşme hasıl olmuştur. Umur Bey’in İzmir ve Ege Denizi’nde elde ettiği başarılar karşısında Venedik ve Cenevizliler olumsuz olarak etkilenmiş ve Umur Bey’in hakimiyetine son vermek amacıyla 1345 yılında papalığı harekete geçirerek bir haçlı izmir escort donanmasını İzmir’e göndermişlerdir. Bu donanma İzmir’e baskın yaparak, sahilde bulunan Liman Kalesi'ni zaptetmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonunda Umur Bey’in donanması ve tersanesi tahrip edilmiş, Türkler ancak Kadifekale eteklerinde tutunabilmişlerdir. Nihayet Kadifekale ve çevresi Müslüman İzmir, günümüzde Hisar Camii civarında bulunan Liman Kalesi ve sahil kesimi ise Hristiyan İzmir olarak kalmıştır. Umur Bey Liman Kalesi'ni Latinlerden geri almak için çok mücadele etmiş, 1348'de kaleyi kuşatmış, kaleden atılan oklarla şehit olmuştur. İzmir 1425 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içine girmiş ve uzun yıllar Sığla Sancağı olarak anılmıştır. Çok kullanışlı bir limana sahip olması ve zengin bir coğrafyanın çıkış özelliğini taşıması İzmir'i daha da geliştirmiştir. Yönetim masaj salonu açısından önceleri voyvodalık, daha sonra sancak merkezi olan İzmir, sonra da Aydın Vilayeti’nin merkezi olmuştur. İzmir’in gelişimi 17'nci asırdan itibaren ivme kazanmıştır. 1425’te başlayıp o zamana kadar kasaba irisi bir şehir özelliği taşıyan İzmir, 17'nci asırla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı'ya açılan kapısı olmuştur. İç bölgelerinde verimli tarım arazileri olan İzmir’in Batı'yla ilişkili bir liman şehri olarak gelişimi, Batı’nın Osmanlı coğrafyasına yayılma emellerine başlamasıyla paralellik taşır. Anadolu’nun zengin tarım ürünlerinin tek ihraç kapısı durumundaki İzmir, bu tarihten itibaren Batılı şirketlerin ve onların aracısı konumundaki Levanten aile şirketlerinin en önemli ilgi odaklarından birisi haline gelmeye başlamıştır. Bu durum şehrin çeşme escort görünümünü ve sosyolojik yapısını önemli bir değişime uğratmış, farklı kültürler İzmir’de bir arada, barış içerisinde yaşamayı öğrenmişlerdir. 1800'lü yılların bütün Batı kaynaklı seyahatnamelerinde Küçük Paris olarak adlandırılan İzmir, giderek Batılı hayat tarzının artarak yaşandığı bir şehir haline gelmiştir. Farklı dillerde yayınlanan gazeteleriyle, Batı Avrupa’daki herhangi bir şehri aratmayan kafeleriyle, tiyatro ve konser salonlarıyla İzmir, kültürel olarak Doğu Akdeniz liman kentleri içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur. Baltalimanı Ticaret Anlaşması’nın yapıldığı 1838 yılından sonra İzmir, gümrük sisteminde yapılan düzenlemelerle sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinin ithal mallarının yoğun işgaline uğramıştır. Bu ithalat patlamasıyla birlikte İzmir’de meydana gelen ticarî canlılık, 1908 yılındaki İkinci bornova escort Meşrutiyet’in ilânına kadar sürmüştür. Bu zaman zarfında İzmir Limanı, adeta Asya ile Avrupa arasında bir köprü olmuştur. Anadolu’nun tarım ürünlerinin deve kervanlarıyla İzmir’e getirilerek, limandan Avrupa’nın değişik şehirlerine ihraç edildiği bu süreci, 1860'ların ortalarından itibaren demiryollarının Batı Anadolu’daki yapımı izlemiştir. Bu gelişmeler ışığında İzmir-Aydın demiryolunun açılmasıyla Gediz ve Menderes Ovaları’nın tarım ürünleri İzmir Limanı’na daha rahat ve kolay bir şekilde taşınmıştır.

0

Author Names : Arshjeet Bajwa (Ph.D Scholar) and Dr Pratibha Goyal (H.O.D) School of Business Studies, Punjab Agricultural University, Ludhiana-141004

0

Author Names : Dr. N. P. Yadav, Associate Professor of Commerce Ahir (P.G.) College, Rewari (Affiliated to M. D. University, Rohtak ) Dr. NARPALYADAVAssociate Professor of Commerce Ahir (P.G.) College, Rewari Dr. J. S. YadavAssistant Professor of Commerce Govt. College, Bawal District – Rewari (Haryana) (Affiliated to M. D. University, Rohtak )

0

Author Names : Miss Sarika** Research scholar, Institute of Management Studies and Research (IMSAR), MD.U. Rohtak Dr. Raj Kumar * Professor of IMSAR, M.D.U. Rohtak, (Haryana)

0

Author Names : Anjali Jain Asst. professor, S.A. Jain College,Ambala City

0

Author Names : P. Mahender Dr K Srinivasa Rao