Publication certificate of published paper will be issue on the request of author

View Detail:- IJMR Publish Peer-Reviewed Journals and it is valid as per UGC regulation.      Print and Online

VOLUME 4,ISSUE 6,June,2017

Particular
0

Author Names : Preeti Research Scholar, Department Of Commerce, Maharshi Dayanand University, Rohtak. �a�lar boyunca �e�itli istilalara u�rayan �zmir, Milat �ncesi 333 y�l�nda B�y�k �skender taraf�ndan da ele ge�irilmi�tir. Efsaneye g�re Pagos Da�� eteklerinde uyuyakalan �skender�in r�yas�na giren iki su perisi �zmir�i burada kurmas�n� ���tlemi�, o da �ehri Kadifekale yama�lar�nda kurmu�tur. Roma �mparatorlu�u d�neminde izmir escort bayan Roma�ya kar�� Bergama kral� Attalos�un o�lu Aristonikos�un �nc�l���ndeki ayaklanmaya destek vermedi�i i�in imparatorluk taraf�ndan "h�r �ehir" unvan�n� alan �zmir, Bizans d�neminde din� bir merkez haline gelmi�tir. B�ylelikle �zmir, kazand��� bu �zelli�i nedeniyle ba�kent �stanbul d�zeyine ��kar�lm��t�r. Bizans �mparatoru Leon, �zmir�i �stanbul d���ndaki �ehirlerin ba�kenti ilan etmi� ve �zmir�e kendi kendini y�netebilen kent unvan� verilmi�tir. Malazgirt Sava���ndan sonra Anadolu�nun yo�un T�rk ak�nlar�na sahne olmas�yla birlikte �zmir ve �evresinde ilk kez T�rk hakimiyeti g�r�lmeye ba�lam��, 1081�de �aka Bey �zmir�i merkez alarak bir beylik kurmu� ve beyli�ini 16 y�l s�rd�rm��t�r. �aka Bey�den sonra �zmir ve �evresinde T�rk izlerini kuvvetlendiren as�l d�nem, Ayd�no�ullar� Beyli�i�nin 1308�de Birgi�de kurulmas�yla ba�lam��t�r. 1317�de �zmir�i ele ge�iren Ayd�no�lu Mehmet Bey, �zmir�in y�netimini o�lu Umur bey�e vermi�tir. Umur Bey d�neminde �zmir�de �zellikle Kadifekale s�rtlar�nda yo�un T�rkle�me has�l olmu�tur. Umur Bey�in �zmir ve Ege Denizi�nde elde etti�i ba�ar�lar kar��s�nda Venedik ve Cenevizliler olumsuz olarak etkilenmi� ve Umur Bey�in hakimiyetine son vermek amac�yla 1345 y�l�nda papal��� harekete ge�irerek bir ha�l� izmir escort donanmas�n� �zmir�e g�ndermi�lerdir. Bu donanma �zmir�e bask�n yaparak, sahilde bulunan Liman Kalesi'ni zaptetmi�tir. Ya�anan bu geli�meler sonunda Umur Bey�in donanmas� ve tersanesi tahrip edilmi�, T�rkler ancak Kadifekale eteklerinde tutunabilmi�lerdir. Nihayet Kadifekale ve �evresi M�sl�man �zmir, g�n�m�zde Hisar Camii civar�nda bulunan Liman Kalesi ve sahil kesimi ise Hristiyan �zmir olarak kalm��t�r. Umur Bey Liman Kalesi'ni Latinlerden geri almak i�in �ok m�cadele etmi�, 1348'de kaleyi ku�atm��, kaleden at�lan oklarla �ehit olmu�tur. �zmir 1425 y�l�nda Osmanl� �mparatorlu�u'nun s�n�rlar� i�ine girmi� ve uzun y�llar S��la Sanca�� olarak an�lm��t�r. �ok kullan��l� bir limana sahip olmas� ve zengin bir co�rafyan�n ��k�� �zelli�ini ta��mas� �zmir'i daha da geli�tirmi�tir. Y�netim�masaj salonu a��s�ndan �nceleri voyvodal�k, daha sonra sancak merkezi olan �zmir, sonra da Ayd�n Vilayeti�nin merkezi olmu�tur. �zmir�in geli�imi 17'nci as�rdan itibaren ivme kazanm��t�r. 1425�te ba�lay�p o zamana kadar kasaba irisi bir �ehir �zelli�i ta��yan �zmir, 17'nci as�rla birlikte Osmanl� �mparatorlu�u�nun Bat�'ya a��lan kap�s� olmu�tur. �� b�lgelerinde verimli tar�m arazileri olan �zmir�in Bat�'yla ili�kili bir liman �ehri olarak geli�imi, Bat��n�n Osmanl� co�rafyas�na yay�lma emellerine ba�lamas�yla paralellik ta��r. Anadolu�nun zengin tar�m �r�nlerinin tek ihra� kap�s� durumundaki �zmir, bu tarihten itibaren Bat�l� �irketlerin ve onlar�n arac�s� konumundaki Levanten aile �irketlerinin en �nemli ilgi odaklar�ndan birisi haline gelmeye ba�lam��t�r. Bu durum �ehrin �e�me escort g�r�n�m�n� ve sosyolojik yap�s�n� �nemli bir de�i�ime u�ratm��, farkl� k�lt�rler �zmir�de bir arada, bar�� i�erisinde ya�amay� ��renmi�lerdir. 1800'l� y�llar�n b�t�n Bat� kaynakl� seyahatnamelerinde K���k Paris olarak adland�r�lan �zmir, giderek Bat�l� hayat tarz�n�n artarak ya�and��� bir �ehir haline gelmi�tir. Farkl� dillerde yay�nlanan gazeteleriyle, Bat� Avrupa�daki herhangi bir �ehri aratmayan kafeleriyle, tiyatro ve konser salonlar�yla �zmir, k�lt�rel olarak Do�u Akdeniz liman kentleri i�inde ayr�cal�kl� bir konuma sahip olmu�tur. Baltaliman� Ticaret Anla�mas��n�n yap�ld��� 1838 y�l�ndan sonra �zmir, g�mr�k sisteminde yap�lan d�zenlemelerle sanayile�mi� Bat� Avrupa �lkelerinin ithal mallar�n�n yo�un i�galine u�ram��t�r. Bu ithalat patlamas�yla birlikte �zmir�de meydana gelen ticar� canl�l�k, 1908 y�l�ndaki �kinci bornova escort Me�rutiyet�in il�n�na kadar s�rm��t�r. Bu zaman zarf�nda �zmir Liman�, adeta Asya ile Avrupa aras�nda bir k�pr� olmu�tur. Anadolu�nun tar�m �r�nlerinin deve kervanlar�yla �zmir�e getirilerek, limandan Avrupa�n�n de�i�ik �ehirlerine ihra� edildi�i bu s�reci, 1860'lar�n ortalar�ndan itibaren demiryollar�n�n Bat� Anadolu�daki yap�m� izlemi�tir. Bu geli�meler �����nda �zmir-Ayd�n demiryolunun a��lmas�yla Gediz ve Menderes Ovalar��n�n tar�m �r�nleri �zmir Liman��na daha rahat ve kolay bir �ekilde ta��nm��t�r.

0

Author Names : Arshjeet Bajwa (Ph.D Scholar) and Dr Pratibha Goyal (H.O.D) School of Business Studies, Punjab Agricultural University, Ludhiana-141004

0

Author Names : Dr. N. P. Yadav, Associate Professor of Commerce Ahir (P.G.) College, Rewari (Affiliated to M. D. University, Rohtak ) Dr. NARPALYADAVAssociate Professor of Commerce Ahir (P.G.) College, Rewari Dr. J. S. YadavAssistant Professor of Commerce Govt. College, Bawal District – Rewari (Haryana) (Affiliated to M. D. University, Rohtak )

0

Author Names : Miss Sarika** Research scholar, Institute of Management Studies and Research (IMSAR), MD.U. Rohtak Dr. Raj Kumar * Professor of IMSAR, M.D.U. Rohtak, (Haryana)

0

Author Names : Anjali Jain Asst. professor, S.A. Jain College,Ambala City

0

Author Names : P. Mahender Dr K Srinivasa Rao